BOOKS / LANGUAGES
Mnogo je djela koja za temu imaju Islam. Najvrijednije od njih je djelo imam-i Rabbanija koje se sastoji od tri toma. Nakon toga po važnosti dolazi djelo Muhammeda Ma’suma “Mektubat”, koje se satoji također od tri toma. Muhammed Ma’sum u đesnaestom pismu trećeg toma kaže: Iman se sastoji od vjerovanja u dva dijela kelime-i tevhida, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah”.Dakle da bi se bilo Muslimanom neophodno je vjerovati I u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je Allahov poslanik. Allah dželle šanuhu mu je preko meleka Džibrila poslao Kur’an-I Kerim. Kur’an-I Kerim je Allahov govor. To nisu niti promišljanja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem niti riječi filozofa, mislilaca i historičara. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je tefsirio, to jest protumačio Kur’an-I Kerim. Ta pojašnjenja se zovu Hadis-I šerif. Islam se sastoji od Kur’an-i kerima i Hadis-i šerifa. Milioni knjiga širom svijeta pojašnjavaju Kur’an-i kerim i Hadis-i šerif. Ne mogu se islamskim smatrati knjige u kojima su riječi koje ne dolaze od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Postići iman znači vjerovati u Kur’an-i kerim i Hadis-i šerif. Ko ne vjeruje u ono o čemu nas obvještava Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači da ne vjeruje u Allahov govor. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je o onome što mu je dostavio Allah dželle šanuhu obavijestio svoje ashabe. Oni su to prenijeli svojim učenicima a ovi su to zapisali. Autori ovih djela se nazivaju alimi “Ehl-i sunneta”. Ko vjeruje u djela alima Ehl-i sunneta, vjeruje i u Allahov govor. Postaje musliman. El-hamdulillah mi učimo o svojoj vjeri iz djela alima Ehl-i sunneta. Ne učimo iz djela nekakvih reformista u vjeri niti masona i zalutalih.


FOLLOW US

https://www.islamyolu.net/book-list.html?tp=264